Zulfikar Ramzan sul Cybersecurity Poverty Index 2016 di RSA

Zulfikar Ramzan illustra i risultati del Cybersecurity Poverty Index 2016 di RSA.